VI ULTRAMARATON PODKARPACKI

    1. CEL ZAWODÓW
     Promocja regionu Podkarpacia w Polsce i na świecie.
     Promocja miasta Rzeszowa oraz miast i gmin partnerskich.
     Promocja biegów długodystansowych.
     Promocja biegania jako aktywnej formy spędzania czasu.
     Popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży i dorosłych.
     Integracja środowiska biegaczy ultramaratonów.

    2. ORGANIZATOR I KIEROWNICTWO ZAWODÓW
     Stowarzyszenie Ultra Run
     36-001 Trzebownisko 1056 a
     Dyrektor Zawodów: Katarzyna Żebrakowska tel. 503 399 874
     Koordynator zabezpieczenia: Piotr Orlewski tel. 502 290 555
     Koordynator wolontariatu: Piotr Orlewski tel. 502 290 555
     Sędzia główny: Cezary Czapczyński tel. 606 472 920
     e-mail:biuro@ultramaratonpodkarpacki.pl
     strona internetowa zawodów:www.ultramaratonpodkarpacki.pl.

    3. TERMIN I MIEJSCE
     Miejsce startu i mety dystansów UP 50, UP 70, UP 115 - Rzeszów, Rynek Główny
     Termin startu: 27 kwietnia 2019 r.

     Godziny startów poszczególnych dystansów:
     • UP 115 – 00:00
     • UP 50 i UP 70 – 5:00
     Biuro zawodów: ROSiR Rzeszów, ul. Pułaskiego 13 * (adres biura zawodów może ulec zmianie).

    4. TRASY
     Trasa biegu, mającego charakter liniowy, przebiega w większości żółtym szlakiem turystycznym wokół Rzeszowa. Trasa poprowadzona jest drogami, ścieżkami, terenami leśnymi oraz wśród pól i łąk. Rzeźba terenu jest mocno pofałdowana (dotyczy UP 50, UP 70 oraz pierwszej połowy UP 115), urozmaicona, wymagająca kondycji. Drogi przeważnie utwardzone, liczne odcinki asfaltowe.Ultramaraton Podkarpacki (UP) jest rozgrywany na trzech dystansach:
     • UP 50 – dystans ok. 50 km – limit 9 h
     • UP 70 – dystans ok. 70 km – limit 12 h
     • UP 115 – dystans ok. 115 km – limit 18 h
     Wybór dystansu dokonywany jest w trakcie zapisów i może zostać zmieniony nie później niż 2 tygodnie przed startem. Zmiany dystansu można dokonać poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku z adresu e-mail użytego do dokonania rejestracji oraz wniesieniu dodatkowej opłaty 20 zł.
     Ponadto:
     • w przypadku zmiany długości dystansu z krótszego na dłuższy zawodnik ma obowiązek uiścić różnicę w wysokości opłaty w terminie do 7 dni od zaakceptowania zmiany przez Organizatora. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z wpisowym obowiązującym na dzień zgłoszenia zmiany Organizatorowi,
     • w przypadku zmiany długości dystansu z dłuższego na krótszy Organizator nie zwraca różnicy w wysokości opłaty startowej.
      W trakcie biegu zawodnik nie ma możliwości zmiany dystansu. Ukończenie innego niż deklarowany wcześniej dystans będzie równoznaczny z brakiem klasyfikacji.
     OZNAKOWANIE
     - Mapy, profile oraz opisy wszystkich tras wraz z przybliżonym procentowym określeniem rodzaju nawierzchni zostaną podane na stronie internetowej Zawodów w odrębnym komunikacie.
     - Całość trasy będzie wyraźnie oznaczona pionowo za pomocą zawieszonych taśm z logo UP, tabliczek kierunkowych oraz chorągiewek (łąki, pola), a także poziomo za pomocą kredy zmywalnej(odcinki asfaltowe). Dodatkowo zawodnicy otrzymają wydrukowaną mapę z zaznaczonym przebiegiem tras Ultramaratonu oraz do wykorzystania ślad gpx (do pobrania ze strony zawodów).
     Na wyznaczonych punktach kontrolnych zawodników będą obowiązywały limity cząstkowe:
     UP 50:
      Tyczyn – 23 km – 4 h
      Grzybek – 34 km – 6 h 15
     UP 70:
      Tyczyn – 23 km – 4 h
      Grzybek – 34 km – 6 h 15
      Zgłobień – 56 km – 9 h 30
     UP 115:
      Tyczyn – 23 km – 4 h
      Grzybek – 34 km – 6 h15
      Zgłobień – 56 km – 9 h 30
      Trzciana – 71 km – 11 h 45
      Głogów Młp – 93 km – 14 h 30
      Nowa Wieś – 108 km – 16 h 15

    5. LIMIT UCZESTNIKÓW
     Przewiduje się następujące limity startujących:
     • UP 50 - 200 osób
     • UP 70 - 150 osób
     • UP 115 - 100 osób

     Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu.

    6. WARUNKI UCZESTNICTWA
     - Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat. Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność.
     - Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie przez niego podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w biegu ultramaratońskim, dokonane w momencie odbierania pakietu startowego, oraz poprawna weryfikacja danych osobowych.
     - odebrać pakiet można wyłącznie osobiście, z zastrzeżeniem sytuacji niżej opisanej
     - zawodnicy, którzy opłacili zgłoszenie, a następnie zrezygnowali ze startu mogą odebrać pakiet (bez numeru) przez osobę upoważnioną.
     - Uczestnicy Zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów. Uczestnicy Zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów.

    7. ZGŁOSZENIA
     Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Zawodów: www.ultramaratonpodkarpacki.pl. Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej oraz uiszczenie opłaty startowej.
     Data rozpoczęcia zapisów: 6 grudnia 2018 r., godz. 12.00.
     Lista zgłoszonych zawodników będzie zamieszczona i uaktualniana na stronie internetowej Zawodów.
     Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ) Przekazanie danych osobowych Uczestników i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu.

    8. WPISOWE
     • Opłata startowa na poszczególne dystanse wynosi:

      UP 50:
      100 zł – do 31.01.2019 r.
      150 zł – do 12.04.2019 r.

      UP 70:
      100 zł – do 31.01.2019 r.
      160 zł – do 12.04.2019 r.

      UP 115:
      120 zł – do 31.01.2019 r.
      180 zł – do 27.04.2019 r.
     • Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 12.04.2019 r., bądź do wyczerpania limitu miejsc.
     • Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorami istnieje możliwość przekazania pakietu startowego innej osobie, najpóźniej do dnia 12.04.2019 r.
     • Wysokość opłaty uzależniona jest od daty jej uiszczenia, nie zaś od daty zapisania się na listę startową!
     • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Dane do przelewu:
      Nr konta: 33114020040000340274959459
      Odbiorca: Stowarzyszenie Ultra Run
      Adres: 36-001 Trzebownisko 1056 a
      Tytuł wpłaty: nazwa biegu, imię i nazwisko, rok urodzenia
      SWIFT CODE: BREXPLPWMBK
     • Opłaty startowej nie uiszczają:
      Osoby znakujące trasę
      Członkowie Stowarzyszenia Ultra Run
      Osoby zaproszone przez organizatora

    9. ŚWIADCZENIA STARTOWE
     W ramach wpisowego Organizator zapewnia zawodnikom:
     • obsługę sędziowską i pomiar czasu,
     • oznakowaną trasę oraz wydrukowaną mapę trasy,
     • napoje i wyżywienie na trasie zawodów,
     • posiłek regeneracyjny po biegu,
     • pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy ukończą zawody,
     • zabezpieczenie medyczne na trasie,
     • ubezpieczenie NNW, 2 bezpłatne noclegi na hali sportowej, w warunkach turystycznych ( obowiązkowa własna karimata, śpiwór i obuwie zmienne) dla zawodników, którzy chęć skorzystania z noclegu zadeklarują w formularzu zgłoszeniowym.

    10. WYPOSAŻENIE
     W trakcie trwania Zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie to może zostać skontrolowane na trasie. Brak jakiejkolwiek rzeczy z obowiązkowego wyposażenia będzie skutkowało karą czasową. Brak więcej niż dwóch rzeczy z obowiązkowego wyposażenia będzie skutkowało bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika.

     W skład wyposażenia obowiązkowego UP 50/70/115 wchodzi:
     • numer startowy (umieszczony z przodu, widoczny i możliwy do odczytania),
     • telefon komórkowy z baterią działającą na czas biegu (zaleca się wpisanie numerów do Organizatorów),
     • folia NRC, bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności, co najmniej 0,5 litra,
     • osobisty kubek lub odkręcany bidon do nabierania napojów na punktach ( na punktach odżywczych nie będzie jednorazowych kubków plastikowych)
     • elementy odblaskowe na odzieży, *czołówka oraz tylne oświetlenie w kolorze czerwonym – tylko dla zawodników UP 115
     • w przypadku złych prognoz pogodowych kurtka przeciwdeszczowa – tylko dla zawodników UP 115

    11. KLASYFIKACJE, NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
     Na wszystkich dystansach Ultramaratonu Podkarpackiego będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn oraz dodatkowa klasyfikacja służb mundurowych.
     • Zawodnicy ujęci w ramach klasyfikacji służby mundurowych będą również uwzględnieni w klasyfikacji OPEN.
     • Na dystansach UP 50 i 70 prowadzone będą również klasyfikacje wiekowe (K- 20, K-30, K-40 K- 50, K-60, M – 20, M- 30, M-40, M-50, M-60). Klasyfikacje wiekowe nie pokrywają się z klasyfikacją OPEN. Dla zwycięzców poszczególnych kategorii (m-sca 1-3 ) przygotowane zostaną dyplomy i drobne upominki.
     • Ustala się wysokość nagród finansowych na poszczególnych dystansach w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn.

      UP 115:

      I – 600
      II – 500
      III – 400

      UP 70:
      I – 500
      II – 400
      III – 300

      UP 50:
      I – 400
      II – 300
      III – 250

     • Nagrody pieniężne zdobyte przez Uczestników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane przez Uczestnika osobiste konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia zawodów. W przypadku zdobycia nagrody pieniężnej przez Uczestnika, warunkiem jej otrzymania na konto bankowe, jest uzupełnienie danych Uczestnika o numer konta bankowego wraz z danymi banku niezbędnymi do przekazania nagrody poprzez ich wysłanie z adresu email użytego do rejestracji podczas zawodów.
     • W zależności od hojności sponsorów przyznawane będą także nagrody rzeczowe. Warunkiem otrzymania ewentualnych nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii dekoracji zawodników.
     • Zwycięzcy klasyfikacji służb mundurowych otrzymają pamiątkowe puchary.
     • W klasyfikacji służb mundurowych mogą wziąć udział czynni zawodowo oraz emeryci: Wojska Polskiego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Miejskiej, Straży Gminnych, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, Straży Ochrony Kolei, ABW, AW, Służby Leśnej.
     • Przynależność do służb mundurowych będzie weryfikowana przy odbiorze pakietów startowych.

    12. ZASADY RYWALIZACJI
     Wszystkich zawodników na trasie Ultramaratonu Podkarpackiego obowiązują:
     • zasady fair-play,
     • zasada samowystarczalności – niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich,
     • zakaz ingerowania w oznakowanie tras,
     • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg publicznych,
     • obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę Ultramaratonu z ramienia Organizatora,
     • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
     • zakaz zaśmiecania trasy,
     • zakaz niszczenia przyrody.
    13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
     • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika lub nałożeniem kar czasowych.
     • W przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego.
     • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
     • Niedozwolony jest bieg ze zwierzętami.
     • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów będą publikowane na stronie internetowej Zawodów oraz ogłoszone w osobnym komunikacie.
     • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub poszczególnych dystansów w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników ustalonej na 20% limitu maksymalnego na danym dystansie bądź z przyczyn niezależnych od Organizatora.
     • Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego.
     • W przypadku wycofania się zawodnika z rywalizacji jest on zobowiązany poinformować organizatora. Organizator nie zapewnia transportu z trasy do biura zawodów.
     • Na trasie nad prawidłowością przebiegu zawodów czuwać będą, oprócz sędziów w wyznaczonych punktach, także nieoznakowani sędziowie lotni.
     • Dla zawodników UP 115 zorganizowany zostanie jeden przepak – w punkcie żywieniowym w Zgłobniu ( ok.56 km trasy ). Rzeczy na przepak pozostawić należy w biurze zawodów w dniu 26 kwietnia 2019 r., w workach dostarczonych przez Organizatora. Nie ma możliwości przekazania przepaku przed startem.
     • Na trasach UP nie są przewidywane punkty z własnymi odżywkami zawodników.
Res Motors - Autoryzowany Dealer FORD
SB Complex

waran regaly

AERECO WENTYLACJA sp. z o.o.

INGLOT – Kosmetyki do makijażu, Pielęgnacja, Paznokcie, Akcesoria

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem