Zapraszamy do zapoznania się z informacjami przedstartowymi.

 Biuro Zawodów UP (ROSIR ul, Pułaskiego 13), będzie pracować w piątek 26 kwietnia, od 15.00 do 22.00- zapraszamy po odbiór pakietów startowych ( pakiety odbieramy osobiście! tylko dla osoby rezygnującej ze startu, można odebrać pakiet na podstawie upoważnienia - link ). W biurze zawodów można będzie zostawić rzeczy na przepak  (dotyczy zawodników UP 115).
W biurze zawodów będą też zapisy na sobotnie biegi dzieci ( nie ma zapisów na Rynku w dniu zawodów! ). Dzieci mogą być zapisane wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Po 22.00 aż do godziny 5.00 przewidujemy dyżur nocny w biurze, ale nie wpadajcie tam w ostatniej chwili przed startem.
Przypominamy o wyposażeniu obowiązkowym i polecamy uwadze komunikat Sędziego Głównego ( link ).
 
Do zobaczenia już jutro - Zespół UP

Wojciech SrokaMedal, jak co roku, odwołuje się w swojej treści do znaczących postaci, tworzących historię ultramaratonu…

Tym razem jest to historia nam bardzo bliska, a postać wielu znana osobiście – jako pomysłodawca biegu ultramaratońskiego wokół Rzeszowa, współtwórca Ultramaratonu Podkarpackiego, dyrektor pierwszej edycji zawodów, przewodnik wycieczek biegowych, autorytet w dziedzinie treningu, sprzętu, pasjonat - zarażający ochotą do aktywności nawet najbardziej opornych, redaktor naszego fanpagu, z zawodu psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, humanista, człowiek wielkiego serca i wrażliwości, który odszedł zbyt wcześnie …..

 

Wojtek Sroka 1978 – 2018

 •  zwycięzca Transjury hard 185 km, 2013 r. – czas: 31h 55 min,
 •  Bieg Rzeźnika 2013 r. - 4 msce w kategorii mix w parze z L. Sroka- czas: 11h 34 min 28
 •  Bieg Rzeźnika 2014 r. – 21 msc open w parze z R. Korab – czas: 10h 05 min 44
 •  Bieg 7 Szczytów 2013 r. - 10 msc open - czas 40h 24min
 •  UTMB 2014 – 33h44
 •  Salomon Ultra Trail Hungary 2015 - 115 km
 •  Główny Szlak Beskidzki 500 km, 2016 r. – 8 dni i 9h
 •  Tor des Geants 2015 r. i 2017 r. – 330 km ( 94 msc.!)
 •  Bob Graham Road 2018 r.
 •  i najbardziej lubiane - niezliczone własne projekty tras, pokonywanych samotnie w wewnętrznym dialogu, zachwycie nad potęgą przyrody i refleksją nad naturą człowieka.

 Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma... (W. Szymborska)

PlakatZapraszamy na towarzyszący głównej imprezie VI Ultramaratonu Podkarpackiego - Bieg Dzieci – UP mini 400.

Start biegu: 27 kwietnia 2019 r o godzinie 13.00.

Miejsce: START / META Rzeszów Rynek.

Długość trasy: 400 metrów.

W biegu mogą wziąć udział dzieci w wieku od 4 do 9 lat. (tj. urodzone w latach 2010-2015).

Podział na kategorie wiekowe zgodnie z regulaminem lub zostanie ustalony w biurze zawodów w zależności od ilości zgłoszonych dzieci.

Zapisy oraz odbiór pakiecików startowych odbędą się w Biurze Zawodów - Hala ROSiR Rzeszów, ul. Pułaskiego 13, w dniu 26 kwietnia 2019r. w godzinach od 15.00 do 22.00.

Po ukończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy EKOmedal.

I. Organizator.

Organizatorem biegów dla dzieci jest: Stowarzyszenie Ultra Run z siedzibą w Trzebownisku.

II. Cele.

 1. Kształtowanie wśród dzieci trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego.
 2. Podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności wśród dzieci za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy.
 3. Zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 4. Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, przedszkolu, szkole, najbliższym otoczeniu.
 5. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 6. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci.

III. Termin, miejsce, dystans.

 1. Bieg odbędzie się 27 kwietnia 2019r. w Rzeszowie, START/META Rynek.
 2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 13.00.
 3. Zapisy do biegów i odbiór numerków startowych odbędą się w dniu 26 kwietnia w biurze zawodów, Rzeszów, ul. Pułaskiego, hala ROSiR w godzinach od 15.00 do 22.00.
 4. Limit uczestników - 100.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
 6. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania to około 400 m.
 7. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w następujących kategoriach wiekowych (godziny startu podane orientacyjnie):
  • Bieg UP mini 400 dzieci urodzone w latach 2015, 2014 - godzina 13:00 – numery startowe 1-33
  • Bieg UP mini 400 dzieci urodzone w latach 2013, 2012- godzina 13:15 – numery startowe 34-66
  • Bieg UP mini 400 dzieci urodzone w latach 2011, 2010- godzina 13:30 – numery startowe 67-100

  W przypadku gdy w danej kategorii wiekowej zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.

IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.

 1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w latach 2010 – 2015.
 2. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Zgłoszenia należy dokonać w Biurze Zawodów w dniu 26 kwietnia 2019r w godzinach pracy biura. Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi VI UP w Biurze Zawodów w dniu 26 kwietnia 2019r w godzinach pracy biura. Dokonanie zgłoszenia wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
 3. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji V UP
 7. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
 8. Udział w biegach dzieci jest dobrowolny, zabrania się biegu dzieci w asyście rodzica czy opiekuna.
 9. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.
 10. Podczas rejestracji rodzic/opiekun musi okazać swój dowód osobisty, lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych.

V. Klasyfikacje i nagrody.

 1. Nie będzie prowadzona klasyfikacja w ramach poszczególnych biegów.
 2. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają pamiątkowy EKOmedal. Organizator dopuszcza rozszerzenie oferty nagród w zależności od hojności sponsorów.

VI. Zasady rywalizacji.

Wszystkich zawodników na trasie UP mini obowiązują :

 • zasady fair-play,
 • zasada samowystarczalności – niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich,
 • zakaz ingerowania w oznakowanie tras,
 • obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę UP mini z ramienia Organizatora,
 • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
 • zakaz zaśmiecania trasy,
 • zakaz niszczenia przyrody.

VII. Świadczenia startowe

W ramach wpisowego Organizator zapewnia zawodnikom:

 • pakiecik startowy w torbach zakupowych wielokrotnego użytku
 • numerek startowy wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu
 • oznakowaną trasę oraz wydrukowaną mapkę trasy,
 • pamiątkowy EKOmedal dla wszystkich, którzy ukończą zawody.
 • zabezpieczenie medyczne na trasie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • organizator dopuszcza rozszerzenie pakietu startowego w zależności od hojności sponsorów.

VIII. Uwagi końcowe.

 1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www. ultramaratonpodkarpacki.pl
 5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
FORD Bemo Motors

Miętowy Anioł

waran regaly

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem