Podstawową kwestią jest zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa. Dlatego osoby uczestniczące zobowiązane są do zapoznania się z podstawowymi kwestiami odnośnie udziału.

  1. WB odbywa się na terenach leśnych. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania podczas wycieczki ciszy, nie płoszenia zwierzyny, nie wzniecania ognia oraz nie wchodzenia w ostoje zwierząt.
  2. WB odbywa się w otwartym ruchu ulicznym. Uczestników wycieczki obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg publicznych.
    Oznacza to, że niedopuszczalne jest wbieganie na jezdnię, przekraczanie ulic w miejscach niedozwolonych, wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności na drogach publicznych.
  3. WB ma charakter grupowy. Wycieczka odbywa się w grupie. Grupę prowadzą oraz zamykają Przewodnicy. Przewodnicy będą na sobie posiadali kamizelki odblaskowe Organizatora.
  4. W miarę możliwości grupa porusza się w sposób zwarty. Uczestnicy grupy nie wyprzedzają Przewodnika a ostatni biegną przed zamykającym grupę. Na trasie nie pozostawiamy nikogo. W razie kontuzji lub innych wypadków losowych wzywamy wóz serwisowy – który dowiezie uczestnika wycieczki na metę – to jest do Głogowa Małopolskiego.
  5. Przewodnicy będą obecni przed startem obok auta serwisowego Ultramaratonu Podkarpackiego.
  6. W razie podjęcia decyzji o zakończeniu wycieczki przed wskazaną przez Organizatora metą uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Przewodnika.
  7. W sytuacji kontuzji lub poważnych urazów – uczestnicy są wycieczki ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszelkie ewentualne kontuzje lub urazy odniesione podczas wycieczki winne być zgłoszone Przewodnikom (aby uzyskać od nich poświadczenie, że zostało ono odniesione w trakcie WB).
  8. Pozostałe informacje obowiązujące uczestników zostały zawarte w regulaminie WB.