1. CEL ZAWODÓW
  Promocja regionu Podkarpacia w Polsce i na świecie.
  Promocja miasta Rzeszowa oraz miast i gmin partnerskich.
  Promocja biegów długodystansowych.
  Promocja biegania jako aktywnej formy spędzania czasu.
  Popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży i dorosłych.
  Integracja środowiska biegaczy ultramaratonów.
 2. ORGANIZATOR I KIEROWNICTWO ZAWODÓW
  Stowarzyszenie Ultra Run
  36-001 Trzebownisko 1056 a
  Dyrektor Zawodów: Lucyna Sroka tel. 504 291 884
  Zastępca Dyrektora i kontakt z mediami: Katarzyna Żebrakowska tel. 503 399 874 Koordynacja wolontariatu: Małgorzata Gałda tel. 604 201 719
  e-mail: biuro@ultramaratonpodkarpacki.pl
  strona internetowa zawodów: www.ultramaratonpodkarpacki.pl.
 3. TERMIN I MIEJSCE
  Miejsce startu i mety dystansów:
  • UP 50, UP 70, UP 115 - Rzeszów, Rynek Główny
  • WT 30 – start - Tyczyn, Rynek, meta – Rzeszów, Rynek Główny.

  Termin startu: 12 maja 2018 r.

  Godziny startów poszczególnych dystansów:
  • UP 115 – 2:00
  • UP 50 i UP 70 – 7:00
  • WT 30 – 8:30

  Biuro zawodów: ROSiR Rzeszów, ul. Pułaskiego 13 * (adres biura zawodów może ulec zmianie).
 4. TRASY
  Trasa biegu, mającego charakter liniowy, przebiega w większości żółtym szlakiem turystycznym wokół Rzeszowa. Trasa poprowadzona jest drogami, ścieżkami, terenami leśnymi oraz wśród pól i łąk. Rzeźba terenu jest mocno pofałdowana (dotyczy UP 30 UP 50, UP 70 oraz pierwszej połowy UP 115), urozmaicona, wymagająca kondycji. Drogi przeważnie utwardzone, liczne odcinki asfaltowe.
  Ultramaraton Podkarpacki (UP) jest rozgrywany na trzech dystansach:
  • UP 50 – dystans ok. 50 km – limit 9 h
  • UP 70 – dystans ok. 70 km – limit 12 h
  • UP 115 – dystans ok. 115 km – limit 18 h

  W ramach UP odbędzie się również bieg towarzyszący Wisłok Trail (WT)
  - WT 30 – dystans ok. 30 km – limit 5,5 h.
  Wybór dystansu dokonywany jest w trakcie zapisów i może zostać zmieniony nie później niż 2 tygodnie przed startem. Zmiany dystansu można dokonać poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku z adresu e-mail użytego do dokonania rejestracji oraz wniesieniu dodatkowej opłaty 20 zł.
  Ponadto:
  • w przypadku zmiany długości dystansu z krótszego na dłuższy Zawodnik ma obowiązek uiścić różnicę w wysokości opłaty w terminie do 7 dni od zaakceptowania zmiany przez Organizatora. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie  z wpisowym obowiązującym na dzień zgłoszenia zmiany Organizatorowi,
  • w przypadku zmiany długości dystansu z dłuższego na krótszy Organizator nie zwraca różnicy w wysokości opłaty startowej.
  W trakcie biegu zawodnik nie ma możliwości zmiany dystansu. Ukończenie innego niż deklarowany wcześniej dystans będzie równoznaczny z brakiem klasyfikacji.
  Mapy, profile oraz opisy wszystkich tras wraz z przybliżonym procentowym określeniem rodzaju nawierzchni zostaną podane na stronie internetowej Zawodów w odrębnym komunikacie. Całość trasy będzie wyraźnie oznaczona pionowo za pomocą zawieszonych taśm oraz w miarę możliwości pogodowych poziomo za pomocą kredy zmywalnej. Dodatkowo zawodnicy otrzymają wydrukowaną mapę z zaznaczonym przebiegiem tras Ultramaratonu oraz do wykorzystania ślad gpx (do pobrania ze strony zawodów).
  Na wyznaczonych punktach kontrolnych zawodników UP 50/70/115 będą obowiązywały limity cząstkowe:
  UP 50:
    Tyczyn – 23 km – 4 h
    Grzybek – 34 km – 6 h 15
  UP 70:
     Tyczyn – 23 km – 4 h
     Grzybek – 34 km – 6 h 15
      Zgłobień – 56 km – 9 h 30
  UP 115:
     Tyczyn – 23 km – 4 h
     Grzybek – 34 km – 6 h15
     Zgłobień – 56 km – 9 h 30
     Trzciana – 71 km – 11 h 45
     Głogów Młp – 93 km – 14 h 30
     Nowa Wieś – 108 km – 16 h 15
 5. LIMIT UCZESTNIKÓW
  Przewiduje się następujące limity startujących:
  • WT 30 - 200 osób
  • UP 50 - 200 osób
  • UP 70 - 150 osób
  • UP 115 - 100 osó
  Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu.
 6. WARUNKI UCZESTNICTWA
  Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat. Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność.
  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie przez niego podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań lekarskich dokonane w momencie odbierania pakietu startowego, oraz poprawna weryfikacja danych osobowych.
  Niedozwolony jest bieg ze zwierzętami.
 7. ZGŁOSZENIA
  Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Zawodów: www.ultramaratonpodkarpacki.pl. Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej oraz uiszczenie opłaty startowej.
  Data rozpoczęcia zapisów: 6 grudnia 2017 r., godz. 12.00.
  Lista zgłoszonych zawodników będzie zamieszczona i uaktualniana na stronie internetowej Zawodów.
  Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu.
 8. WPISOWE
  • Opłata startowa na poszczególne dystanse wynosi:
   WT 30:
   80zł – do 31.01.2018 r.
   100zł – do 31.03.2018 r. 
   150zł – do 27.04.2018 r.
   UP 50:
   100 zł –  do 31.01.2018 r.
   120 zł – do 31.03.2018 r.
   150 zł – do 27.04.2018 r.
   UP 70:
   100 zł –  do 31.01.2018 r.
   120 zł – do 31.03.2018 r.
   160 zł – do 27.04.2018 r.
   UP 115:
   120 zł – do 31.01.2018 r.
   150 zł – do 31.03.2018 r.
   180 zł – do 27.04.2018 r.  
  • Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 26.04.2018 r., bądź do wyczerpania limitu miejsc.
  • Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorami istnieje możliwość przekazania pakietu startowego innej osobie, najpóźniej do dnia 20.04.2018 r.
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.     Dane do przelewu:
     Nr konta: 33114020040000340274959459
     Odbiorca: Stowarzyszenie Ultra Run
     Adres: 36-001 Trzebownisko 1056 a
     Tytuł wpłaty: nazwa biegu, imię i nazwisko, rok urodzenia
     SWIFT CODE: BREXPLPWMBK
  • Opłaty startowej nie uiszczają:
   Osoby znakujące trasę
   Członkowie Stowarzyszenia Ultra Run
   Osoby zaproszone przez organizatora
   
 9. ŚWIADCZENIA STARTOWE
  W ramach wpisowego Organizator zapewnia zawodnikom:
  • obsługę sędziowską i pomiar czasu,
  • oznakowaną trasę oraz wydrukowaną mapę trasy,
  • transport na miejsce startu dla zawodników WT 30 z Rzeszowa (bazy zawodów) na linię startu – chęć skorzystania z transportu organizatora zgłosić należy w formularzu zgłoszeniowym,
  • napoje i wyżywienie na trasie zawodów,
  • posiłek regeneracyjny po biegu,
  • pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy ukończą zawody,
  • zabezpieczenie medyczne na trasie,
  • ubezpieczenie NNW, 2 bezpłatne noclegi na hali sportowej, w warunkach turystycznych ( obowiązkowa własna karimata, śpiwór i obuwie zmienne)  dla zawodników, którzy chęć skorzystania z noclegu zadeklarują w formularzu zgłoszeniowym.

  Organizator dopuszcza rozszerzenie pakietu startowego od hojności sponsorów.
 10. WYPOSAŻENIE W trakcie trwania Zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie to może zostać skontrolowane na trasie. Brak jakiejkolwiek rzeczy z obowiązkowego wyposażenia będzie skutkowało karą czasową. Brak więcej niż dwóch rzeczy z obowiązkowego wyposażenia będzie skutkowało bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika.
  W skład wyposażenia obowiązkowego UP 50/70/115 wchodzi:
  • numer startowy (umieszczony z przodu, widoczny i możliwy do odczytania),
  • telefon komórkowy z baterią działającą na czas biegu (zaleca się wpisanie numerów do Organizatorów),
  • folia NRC, bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności, co najmniej 0,5 litra,
  • elementy odblaskowe na odzieży, *czołówka oraz tylne oświetlenie w kolorze czerwonym – tylko dla zawodników UP 115

  Wyposażenie obowiązkowe dla zawodników WT 30:
  • numer startowy (umieszczony z przodu, widoczny i możliwy do odczytania),
  • telefon komórkowy z baterią działającą na czas biegu (zaleca się wpisanie numerów do Organizatorów),
  • bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności, co najmniej 0,5 litra.
 11. KLASYFIKACJE, NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
  Na wszystkich dystansach Ultramaratonu Podkarpackiego będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn oraz dodatkowa klasyfikacja służb mundurowych.
  • Zawodnicy ujęci w ramach klasyfikacji służby mundurowych będą również uwzględnieni w klasyfikacji OPEN.
  • Organizator nie przewiduje prowadzenia klasyfikacji wiekowych.
  • Ustala się wysokość nagród finansowych na poszczególnych dystansach w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn.
     UP 115:
      I – 600
     II – 500
    III – 400
     UP 70:
      I – 500
     II – 400
    III – 300
     UP 50:
      I – 400
     II – 300
    III – 250
     WT 30:
     I – 300
    II – 250
   III – 200
  • Nagrody pieniężne zdobyte przez Uczestników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane przez Uczestnika osobiste konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia zawodów. W przypadku zdobycia nagrody pieniężnej przez Uczestnika, warunkiem jej otrzymania na konto bankowe, jest uzupełnienie danych Uczestnika o numer konta bankowego wraz z danymi banku niezbędnymi do przekazania nagrody poprzez ich wysłanie z adresu email użytego do rejestracji podczas zawodów.
  • W zależności od hojności sponsorów przyznawane będą także nagrody rzeczowe. Warunkiem otrzymania ewentualnych nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii dekoracji zawodników.
  • Zwycięzcy klasyfikacji służb mundurowych otrzymają pamiątkowe puchary.
  • Specjalne wyróżnienia otrzymają uczestnicy wszystkich pięciu edycji UP.
  • W klasyfikacji służb mundurowych mogą wziąć udział czynni zawodowo oraz emeryci: Wojska Polskiego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Miejskiej, Straży Gminnych, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, Straży Ochrony Kolei, ABW, AW, Służby Leśnej.
  • Przynależność do służb mundurowych będzie weryfikowana przy odbiorze pakietów startowych.
 12. ZASADY RYWALIZACJI
  Wszystkich zawodników na trasie Ultramaratonu Podkarpackiego obowiązują:
  • zasady fair-play,
  • zasada samowystarczalności – niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich,
  • zakaz ingerowania w oznakowanie tras,
  • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg publicznych,
  • obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę Ultramaratonu z ramienia Organizatora,
  • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
  • zakaz zaśmiecania trasy,
  • zakaz niszczenia przyrody.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika lub nałożeniem kar czasowych.
  • W przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego.
  • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów będą publikowane na stronie internetowej Zawodów oraz ogłoszone w osobnym komunikacie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub poszczególnych dystansów w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników ustalonej na 20% limitu maksymalnego na danym dystansie bądź z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  • Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego.
  • W przypadku wycofania się zawodnika z rywalizacji jest on zobowiązany poinformować organizatora. Organizator nie zapewnia transportu z trasy do biura zawodów.
  • Na trasie nad prawidłowością przebiegu zawodów czuwać będą, oprócz sędziów w wyznaczonych  punktach, także nieoznakowani sędziowie lotni.
  • Dla zawodników UP 115 zorganizowany zostanie jeden przepak – w punkcie żywieniowym w Zgłobniu ( ok.56 km trasy ). Rzeczy na przepak pozostawić należy w biurze zawodów w dniu 11 maja 2018 r., w workach dostarczonych przez Organizatora. Nie ma możliwości przekazania przepaku przed startem.
Res Motors - Autoryzowany Dealer FORD

waran regaly

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem