III ULTRAMARATON PODKARPACKI
REGULAMIN ZAWODÓW

 

1. CEL ZAWODÓW

Promocja regionu Podkarpacia w Polsce i na świecie.

Promocja miasta Rzeszowa oraz miast i gmin partnerskich.

Promocja biegów długodystansowych.

Promocja biegania jako aktywnej formy spędzania czasu.

Popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży i dorosłych.

Integracja środowiska biegaczy ultramaratonów.

2. ORGANIZATOR I KIEROWNICTWO ZAWODÓW

Stowarzyszenie Ultra Run

36-001 Trzebownisko 1056 a

Dyrektor Zawodów: Lucyna Sroka tel. 504 291 884

Sędzia Główny Zawodów: Robert Korab tel. 602 780 941

Kontakt z mediami: Katarzyna Żebrakowska Tel. 503 399 874

Zabezpieczenie trasy: Wojciech Sroka tel. 512 174 830

Koordynacja wolontariatu: Małgorzata Gałda tel. 604 201 719

e-mail:biuro@ultramaratonpodkarpacki.pl

strona internetowa zawodów: www.ultramaratonpodkarpacki.pl.

 

3. TERMIN I MIEJSCE

Miejsce startu i mety dystansów:

- UP 50, UP 70, UP 115 - Rzeszów, Rynek Główny,

- WT 30 – start - Tyczyn, Rynek, meta – Rzeszów, Rynek Główny,

Termin startu: 7 maja 2016 r.

Godziny startów poszczególnych dystansów:

UP 115 – 2.00

UP 50 i UP 70 – 5.00

WT 30 – 9.30

   Biuro zawodów: ROSiR Rzeszów, ul. Pułaskiego 13.

 

 

4. TRASY

Trasa biegu, mającego charakter liniowy, przebiega w większości żółtym szlakiem turystycznym wokół Rzeszowa. Trasa poprowadzona jest drogami, ścieżkami, terenami leśnymi oraz wśród pól i łąk.
Rzeźba terenu jest mocno pofałdowana (dotyczy UP 30 UP 50, UP 70 oraz pierwszej połowy UP 115), urozmaicona, wymagająca kondycji. Drogi przeważnie utwardzone, liczne odcinki asfaltowe.

Ultramaraton Podkarpacki (UP) jest rozgrywany na trzech dystansach:

- UP 50 – dystans ok. 50 km – limit 9 h

- UP 70 – dystans ok. 70 km – limit 12 h

- UP 115 – dystans ok. 115 km – limit 18 h

W ramach UP odbędzie się również bieg towarzyszący Wisłok Trail (WT)

- WT 30 – dystans ok. 30 km – limit 5,5 h

Wybór dystansu dokonywany jest w trakcie zapisów i może zostać zmieniony nie później niż 2 tygodnie przed startem.  Zmiany dystansu można dokonać poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku z adresu e-mail użytego do dokonania rejestracji, przy czym:

-w przypadku zmiany długości dystansu z krótszego na dłuższy Zawodnik ma obowiązek uiścić różnicę w wysokości opłaty w terminie do 7 dni od zaakceptowania zmiany przez Organizatora. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z wpisowym obowiązującym na dzień zgłoszenia zmiany Organizatorowi,

- w przypadku zmiany długości dystansu z dłuższego na krótszy Organizator nie zwraca różnicy w wysokości opłaty startowej.

W trakcie biegu zawodnik nie ma możliwości zmiany dystansu. Ukończenie innego niż deklarowany wcześniej dystans będzie równoznaczny z brakiem klasyfikacji.

Mapy, profile oraz opisy wszystkich tras wraz z przybliżonym procentowym określeniem rodzaju nawierzchni zostaną podane na stronie internetowej Zawodów w odrębnym komunikacie. Całość trasy będzie wyraźnie oznaczona pionowo za pomocą zawieszonych taśm oraz w miarę możliwości pogodowych poziomo za pomocą kredy zmywalnej. Dodatkowo zawodnicy otrzymają wydrukowaną mapę z zaznaczonym przebiegiem tras Ultramaratonu oraz do wykorzystania ślad gpx (do pobrania ze strony zawodów).

  

Na wyznaczonych punktach kontrolnych zawodników UP 50/70/115 będą obowiązywały limity cząstkowe:


UP 50:
 Tyczyn – 23 km – 4 h
 Grzybek – 34 km – 6 h15
 
UP 70:
 Tyczyn – 23 km – 4 h
 Grzybek – 34 km – 6 h15
 Zgłobień – 56 km – 9 h 30


UP 115:
 Tyczyn – 23 km – 4 h
 Grzybek – 34 km – 6 h15
 Zgłobień – 56 km – 9 h 30
 Trzciana – 71 km – 11 h 45
 Głogów Młp – 93 km – 14 h 30
 Nowa Wieś – 108 km – 16 h 15

 

5. LIMIT UCZESTNIKÓW

Przewiduje się następujące limity startujących:

WT 30 = 200 osób

UP 50 = 200 osób

UP 70 = 150 osób

UP 115 = 100 osób

Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu.

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat.

Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie przez niego podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań lekarskich dokonane w momencie odbierania pakietu startowego, oraz poprawna weryfikacja danych osobowych.

Niedozwolony jest bieg ze zwierzętami.

 

 

7. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Zawodów: www.ultramaratonpodkarpacki.pl.

Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej oraz uiszczenie opłaty startowej.

Data rozpoczęcia zapisów: 5 stycznia 2016 r., godz. 12.00.

W momencie kiedy na którejkolwiek z tras limit zapisów zostanie wyczerpany, zapisy na ten bieg zostaną automatycznie zatrzymane, a osoby, które zapisały się na dany bieg zostaną poproszone o dokonanie opłat startowych. W trakcie zapisów przyjmowane będzie 10% więcej zgłoszeń niż zakłada limit. Zgłoszenia te będą znajdowały się na liście rezerwowej.

Wszystkie osoby które wypełniły formularz zgłoszeniowy i znalazły się na liście podstawowej, otrzymają potwierdzenie zgłoszenia wraz z informacją o sposobie wniesienia opłaty startowej w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.

Po upływie wskazanego terminu, lista startujących zostanie zweryfikowana. Osoby bez potwierdzonej wpłaty zostaną usunięte z listy, a  osoby znajdujące się na liście rezerwowej zostaną poinformowane drogą mailową o możliwości startu pod warunkiem wniesienia opłaty startowej w terminie 7 dni.

Jeśli opłata startowa wpłynie po terminie nie będzie ona uznana i zostanie zwrócona na konto osoby wpłacającej.

Po weryfikacji wpłat, jeśli zostaną wolne miejsca, Organizator dokona przesunięcia osób z listy rezerwowej na listę główną. Procedura zostanie powtórzona w przypadku ponownego wyczerpania limitu, aż do zapełnienia listy startowej. Lista zgłoszonych zawodników będzie zamieszczona i uaktualniana na stronie internetowej Zawodów.

Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu.

  

8. WPISOWE  

 

WT 30:

70zł – do 20.01.2016 r.
90zł – do 31.03.2016 r.
130zł – do 20.04.2016 r.

UP 50:
80 zł – do 20.01.2016 r.
100 zł – do 31.03.2016 r.
140 zł – do 20.04.2016 r.

UP 70:
90 zł – do 20.01.2016 r.
110 zł – do 31.03.2016 r.
150 zł – do 20.04.2016 r.

UP 115:
110 zł – do 20.01.2016 r.
130 zł – do 31.03.2016 r.
170 zł – do 20.04.2016 r.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 20.04.2016 r.

Opłatę należy wnosić przelewem na konto bankowe Organizatora.

( mBank 33114020040000340274959459 )

Tytuł wpłaty: nazwa biegu, imię i nazwisko, rok urodzenia.

Nazwa biegu: WT 30, UP 50, UP 70 lub UP 115

 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorami istnieje możliwość przekazania pakietu startowego innej osobie. Po dniu 20.04.2016 r. takiej możliwości nie będzie.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

 

9. ŚWIADCZENIA STARTOWE

W ramach wpisowego Organizator zapewnia zawodnikom:

- obsługę sędziowską i pomiar czasu,

- oznakowaną trasę oraz wydrukowaną mapę trasy,

- transport na miejsce startu dla zawodników WT 30 z Rzeszowa (bazy zawodów) na linię startu

- napoje i wyżywienie na trasie Zawodów,

- posiłek regeneracyjny po biegu,

- pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy ukończą zawody,

- zabezpieczenie medyczne na trasie,

- ubezpieczenie NNW

- 2 bezpłatne noclegi na hali sportowej, w warunkach turystycznych ( obowiązkowa własna karimata, śpiwór i obuwie zmienne)  dla zawodników, którzy chęć skorzystania z noclegu zadeklarują w formularzu zgłoszeniowym

Organizator dopuszcza rozszerzenie pakietu startowego oraz przyznanie nagród dla najlepszych w zależności od hojności sponsorów. Warunkiem otrzymania ewentualnych nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii dekoracji zawodników.

 

10. WYPOSAŻENIE

W trakcie trwania Zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie to może

zostać skontrolowane na trasie. Brak jakiejkolwiek rzeczy z obowiązkowego wyposażenia będzie skutkowało karą czasową.

Brak więcej niż dwóch rzeczy z obowiązkowego wyposażenia będzie skutkowało bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika.

 

W skład wyposażenia obowiązkowego wchodzi:

- numer startowy (umieszczony z przodu, widoczny i możliwy do odczytania),

- telefon komórkowy z baterią działającą na czas biegu (zaleca się wpisanie numerów do Organizatorów),

- folia NRC,

- bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności, co najmniej 0,5 litra,

- elementy odblaskowe na odzieży,

- czołówka oraz tylne oświetlenie w kolorze czerwonym dla zawodników UP 115

 

11. KLASYFIKACJA

Na wszystkich dystansach Ultramaratonu Podkarpackiego będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn oraz dodatkowa klasyfikacja służb mundurowych.

Zawodnicy ujęci w ramach klasyfikacji służby mundurowych będą również uwzględnieni w klasyfikacji OPEN.

Organizator nie przewiduje prowadzenia klasyfikacji wiekowych.

 

12. ZASADY RYWALIZACJI

Wszystkich zawodników na trasie Ultramaratonu Podkarpackiego obowiązują :

- zasady fair-play,

- zasada samowystarczalności – niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich,

- zakaz ingerowania w oznakowanie tras,

- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg publicznych,

- obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę Ultramaratonu z ramienia Organizatora,

- zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,

- zakaz zaśmiecania trasy,

- zakaz niszczenia przyrody.

  

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika lub nałożeniem kar czasowych.

W przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach

w Regulaminie Zawodów będą publikowane na stronie internetowej Zawodów oraz ogłoszone w osobnym komunikacie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub poszczególnych dystansów w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników ustalonej na 20% limitu maksymalnego na danym dystansie bądź z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego

W przypadku wycofania się zawodnika z rywalizacji jest on zobowiązany poinformować organizatora. Organizator nie zapewnia transportu z trasy do biura zawodów.

Na trasie nad prawidłowością przebiegu zawodów czuwać będą, oprócz sędziów w wyznaczonych  punktach, także nieoznakowani sędziowie lotni.

FORD Bemo Motors

Miętowy Anioł

waran regaly

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem